Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége
Akadálymentes nézet
Futófény
Adója 1 %-ával támogatja a gyermek és a különélő hozzátartozói  kapcsolatát.
Névnapok
Köszöntjük minden kedves Ákos, Bátor nevű olvasónkat! Ma 2020. február 28. van.
Bejelentkezés
Betöltés...
Szakmai anyagok
relIndexasc
Számláló
Betöltés...
Írjon nekünk!
Címzett
Név
E-mail
Üzenet
Magyar
Kapcsolatügyeleti Mediátorok
Országos Szakmai Szövetsége
 
 
/székhely: 1077 Budapest Wesselényi u. 17./
 
 
 
Alapszabálya
1 sz. módosítás
 
 
Elfogadva: a 2007. december 13. napján megtartott közgyűlésen
 
 
 
 
 
 Jelen módosítás tárgya: a szervezet székhelyének változása. A módosítás szövege dőlt betűvel jelölve az egységes szerkezetű alapszabályban.
 
 
Szövetségünk a fővárosban és a vidéki településeken működő Kapcsolat-ügyeleteken, illetve a család -és gyermekvédelem területén mediátori tevékenységet végző szakembereket fogja össze. A Szövetség felvállalja a kapcsolatügyeleti mediátorok érdekvédelmét, segítséget nyújt szakmai munkájuk személyi és tárgyi feltételeinek megteremréséhez, segíti a mediátorok mind teljesebb szakmai elismertetését hazánkban és az Európai Unió országaiban egyaránt.
 
1. §. A Szövetség alapadatai
                                                
1. A Szövetség neve:            Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége
 
2. A Szövetség székhelye:      1077 Budapest, Wesselényi utca 17.
 
3. A Szövetség jogi személy.
 
4. A Szövetség olyan önkormányzattal rendelkező, közhasznú, tartós közérdekű célú társadalmi szervezet, amely tagjainak önkéntes társulásával jött létre és tagjai érdekeit képviselve, demokratikusan elfogadott alapszabálya szerint működik.
 
5. A Szövetség a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 4. és 7.§.- ában meghatározottak alapján: kiemelkedően közhasznú szervezetként valósítja meg céljait: közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.
Kiemelkedően közhasznú tevékenységei:
            1. az 1997. évi XXXI. törvény 39. § (3). bek. b) pontja alapján: a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattatás esetében, elsősorban a mediáció módszerével.
            2. Az 1997. évi XXXI. Törvény 39-40 §-a alapján a Budapest IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával megkötendő együttműködési megállapodásban foglaltak szerint a szolgálat munkájának segítése, munkájában való részvétellel.
            3. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. tv.-ben meghatározottak alapján. közvetítői tevékenység végzése az erre képzettséggel rendelkező szakemberei közreműködésével.
 
6. A Szövetség az alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, illetve közhasznúsági jelentését a Ferencváros című Budapest IX. kerületében megjelenő havilapban is nyilvánosságra hozza.
 
7. A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 
8. A Szövetség szolgáltatásait tagjain kívül más is igénybe veheti.
 
9. A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat.
10. A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azokat ezen alapszabályban meghatározott céljai és tevékenységei megvalósítására fordítja.
 
2. § . A Szövetség céljai és tevékenységei
 
1. A Szövetség célja és feladatai:
a/. a Szövetség felvállalja az országban működő Kapcsolatügyelet- hálózat fejlesztését, e konfliktuskezelő formának a környező országokban való elismertetését és kiterjesztését, ehhez közreműködő szakmai partnerek megkeresését.
b/. gondozza a hálózatot, közvetít az egyes kapcsolatügyeletek és fenntartóik között, ha veszélybe kerül valahol a Kapcsolatügyelet fennmaradása. 
c/. a kapcsolatügyeleti mediátorok megfelelő szakmai minőségének megteremtése érdekében Országos Kapcsolatügyeleti Módszertani Központ létrehozása és működtetése . A Szövetség és az általa létrehozandó Országos Módszertani Központ feladata többek között:
            -akkreditált szakmai program alapján üzleti és kapcsolatügyeleti mediátor-képzések, kamasz-mediációs képzések szervezése és lebonyolítása,
            -a képzésben résztvevő kapcsolatügyeleti mediátorok gyakorló helyének kialakítása, koomediáció, kapcsolatügyelet működtetésével,
            -szakhatósági felkérésre felügyelt kapcsolattartások gondozása és ellenőrzése, hatósági felkérésre szakvélemények készítése,
            - kapcsolatügyeletek működtetése,
            -családi mediációk /válás, előtt, válás után, családi konfliktuosk esetén/ végzése,
            -szupervíziós lehetőség biztosítása a szakmai képzésben résztvevő, vagy már végzett mediátorok, részére, illetve a családi mediációkban résztvevő mediátorok részére,
            -mediátorok képzése,
            -kapcsolatügyeleti mediátorok, pedagógusok, óvodapedagógusok és a családi mediációhoz kapcsolódó egyéb szakterületeken dolgozó szakemberek részére továbbképzések, módszertani napok, szakmai konferenciák szervezése és lebonyolítása, az ehhez kapcsolódó szakmai ismeretterjesztő anyagok, hang-és képhordozók megjelentetése,
            -az országban már működő kapcsolatügyeletek szakmai irányítása és koordinációja, valamint új kapcsolatügyeletek létrehozása, munkájuk folyamatos segítése, támogatása, részükre működési eszközök biztosítása,
            -kapcsolattartás felvétele, információcsere kiépítése kölcsönös szakmai látogatások és tapasztalatcserék megszervezésével az Európában hazánkon kívül működő, -kapcsolattartási mediációval, kapcsolatügyeletek működtetésével foglalkozó - más szakmai szervezetekkel,  
            -a mediációs kultúrával, családi mediációval, kapcsolatügyeleti medációval foglalkozó szakmai kiadványok megjelentetése,
            -a Párkapcsolat című szakmai folyóirat szerkesztése és kiadása,
            -a mediátori tevékenységhez kapcsolódó kutatási tevékenység, illetve a szakmai és tudományos publikációk megjelentetésének anyagi támogatása, a kutatási tevékenységet végző szakemberek részére ösztöndíjak, pályázati díjak létrehozása és kiírása.
 
A Kapcsolatügyeletek megfelelő működtetése érdekében a Szövetség vállalja, hogy a helyi önkormányzatok gyermekjóléti szolgálataival és családsegítő szolgálataival évente szerződés köt a kapcsolatügyeleti szakemberek képzésére és továbbképzésére.
Ehhez kapcsolódóan
a/. Elősegíti és támogatja a mediátori tevékenységet bemutató ismeretterjesztő könyvek, tanulmányok, hang-és képhordozó kiadványok megjelentetését, közreműködik abban, hogy az ismeretterjesztő kiadványok a téma iránt érdeklődőkhöz, valamint a magyarországi és a határon túli magyar szakemberekhez önköltségi áron, vagy térítésmentesen eljussanak.
b/. Mediátor-szakemberek, elsődlegesen a fiatalok, elméleti és gyakorlati képzésének és továbbképzésének támogatása,.
c/. A kapcsolat-ügyeleketeken tevékenykedő szakemberek képzése és továbbképzése érdekében előadások, vitaülések, konferenciák szervezése és támogatása,
d/. a mediátorképzés iránt érdeklődő, tanuló ifjúság részére szabadidős, szakmai és tudományos táborok, valamint szakmai ismeretterjesztő utak, bemutatók szakmai ülések rendezése, ilyenek támogatása. E körben különösen a jóra és újra fogékony ifjúság mind szélesebb köreinek bevonása oly módon, hogy minél több gyermeket és fiatalt tanítsunk meg arra, hogy védje a család intézményét, ahol pedig ez már felbomlott, mindent megtegyenek a csonka, egyszülős családban felnövő gyermekek egyéniségének kiegyensúlyozott és sokszínű kifejlődése érdekében.
 
A Szövetség a fenti tevékenységei során A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. tv.-ben foglaltak  alapján közvetítési -mediációs- tevékenységet is ellát. A mediáció során permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárást folytat, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett, harmadik személy, a közvetítő /mediátor/ közreműködésével a felek közötti vita megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása. A mediátor a közvetítés során pártatlanul, lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint működik közre a felek közötti vitát lezáró megállapodás létrehozásában, a 2002. évi LV. tv. 2., 3. 14., 15., 23-25., 26-38. paragrafusaiban meghatározottak alapján történő eljárással.
 
A Szövetség a mediátor-képzést a Kapcsolat Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás keretében, a Kapcsolat Alapítvány részére az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság által minősített és az S-05-043/2001/1. engedélyszámon nyilvántartott, “Kapcsolatügyeleti mediációs kézségfejlesztő tréning” elnevezésű képzés alapján végzi.
 
A Szövetség fenti tevékenységeit a 22.11, 22.13, 22.14, 22.15, 22.33, 72.30, 72.60, 73.20, 74.14, 74.87, 80.42, 91.33, 92.72, 93.05-ös TEAOR számok alatt végzi.
 
2. A Szövetség fenti feladatainak és céljainak megvalósítása során és érdekében együttműködik a tevékenységi körét érintő állami és társadalmi szervezetekkel, így különösen a helyi önkormányzatokkal, a gyámhatóságokkal, a helyi gyermekjóléti intézményekkel az oktatási, a szociális, családügyi és egészségügyi minisztériummal.
 
3. A fentiekben felsorolt célok megvalósítása érdekében A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. 1 . /c/. bekezdésében meghatározott alábbi számokkal ellátott közhasznú, - a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló - tevékenységeket végzi vagy támogatja:
        2. szociális tevékenység, családsegítés,
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
12. emberi és állampolgári jogok védelme,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
17. rehabilitációs foglalkoztatás,
19. euro - atlanti integráció elősegítése.
 
3. §. A Szövetség tagjai
 
A Szövetség tagsága rendes, tiszteletbeli és pártoló tagokból áll.
 
1. A Szövetség rendes tagja lehet: minden természetes személyiségű magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, valamint más nem magyar állampolgár is, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, aki a Szövetség célkitűzéseit elfogadja, azok megvalósításáért maga is cselekszik, fizeti a tagdíjat, és akiknek jelentkezését az elnökség elfogadta.
 
1.2. A Szövetség rendes tagja lehet továbbá az a belföldi és külföldi jogi személyiségű társadalmi szervezet és alapítvány,
1.amely egyetért a szervezet céljaival és közreműködik azok megvalósításában,
2. belépési nyilatkozatával elfogadja a szervezet alapszabályát és a közgyűlés által megállapított éves tagdíjat befizeti vagy átutalja.
 
1.3. A Szövetség rendes tagjának a belépési nyilatkozatához csatolnia kell két végzett mediátor - tag írásbeli támogatási ajánlását is 
 
2. A Szövetségnek lehetnek tiszteletbeli és pártoló tagjai is.
A Szövetség pártoló tagja lehet:
a/. Az a természetes és jogi személy, aki /amely/ a szervezet céljainak megvalósítását erkölcsi és/vagy anyagi támogatásával rendszeresen segíti.
b/. Minden olyan jogi személy, amely belépéskor együttműködési megállapodásban kötelezettséget vállal a szervezet erkölcsi és anyagi támogatására.
A pártoló tagok által nyújtott támogatás felhasználásáról a Szövetség elnöksége dönt.
 
A Szövetség tiszteletbeli tagja lehet az a belföldi vagy külföldi szakember, akinek szakmai rangja, valamint közéleti munkája alapján a közgyűlés, bármely rendes tag javaslatára, ezt a címet adományozza. A tiszteletbeli tagok tagságát oklevél tanúsítja.
 
4. §. A Szövetség rendes tagjának jogai és kötelezettségei:
 
1. A Szövetség rendes tagjainak jogai:
-jogosultak részt venni a szervezet tevékenységében és rendezvényein, az alapszabályban lefektetett célkitűzések megvalósításában,
-választhatnak és választhatóak a szövetség szerveibe,
-indítványozhatják a Szövetség jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatainak megsemmisítését, ezen túl jogosultak a szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát a tudomástól jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadni.
-a Szövetség szervei által megállapított feltételek mellett igénybe venni annak szolgáltatásait és eszközeit, továbbá részesülhetnek a szervezet által nyújtott kedvezményekben, így többek között:
            a/. jogosultak részt venni a szervezet által szervezett előadásokon, konferenciákon, általában valamennyi rendezvényén, igénybe vehetik a szervezet által nyújtott részvételi kedvezményeket     
b/. a Szövetség küldötteként részt vehetnek hazai és nemzetközi értekezleteken, konferenciákon, kongresszusokon, a szervezet érdekeit megjelenítve.
 
2. A Szövetség rendes tagjainak kötelességei:
            -az alapszabályt betartani,
            -a szervezet munkájában részt venni,
            -a szervezet életében közreműködni,
            -a tagdíjat befizetni.
 
3. A Szövetség rendes tagjai az éves közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat fizetnek. A pártoló tagok a közgyűlés által meghatározott alaptagdíjon felül felajánlás szerint fizethetnek tagdíjat. A tagdíj esedékessége: belépéskor, illetve félévenként, a félévet követő hónap 15-ig.
 
4. A pártoló és a tiszteletbeli tagok jogai és kötelességei: a pártoló és tiszteletbeli tagokra a rendes tagok jogai és kötelezettségei vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt, de tisztségre nem választhatnak és nem választhatók.
 
5. A Szövetség rendes és pártoló tagjairól nyilvántartást vezet. Rendes tagjait igazolvánnyal látja el. A pártoló és tiszteletbeli tagok tagsági viszonyát oklevél tanúsítja.
 
5. §. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
 
1. A természetes személyi tagsági viszony keletkezése: a belépési nyilatkozat aláírása után a tag felvételéről a Szövetség elnöksége a soron következő elnökégi ülésén dönt. Az elnökség döntését a belépési nyilatkozatra fel kell vezetni, a jelentkezőt a döntésről 15 napon belül értesíteni kell. Az esetleges elutasító határozat ellen annak kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet az elnökéghez panaszt benyújtani.
 
2. Jogi személy tagsági viszonyának keletkezése: a csatlakozni kívánó szervezet felvételéről az elnökség dönt.
 
3. A pártoló tag felvételéről az elnökség, a tiszteletbeli tag felvételéről a Közgyűlés dönt.
 
4. A tagsági viszony megszűnik:
a/. a tag kilépésével,
            b/. kizárással, ha a tag tevékenységével a Szövetség céljainak megvalósítását veszélyezteti,
c/. törléssel a természetes személy tag esetén a tag halálával, jogi személy esetén annak jogutód nélküli megszűnésével,
d/. pártoló tagsági cím visszavonásával.
 
4.1. A tag kilépési szándékát a Szövetség elnökénél írásban jelentheti be. A kilépést nem kell indokolni. A tagsági viszony automatikusan megszűnik, ha a tag egy naptári éven túl a tagságra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket nem gyakorolja. A kilépések elfogadásáról az elnökség dönt, ezen túl az elnökség kizárhatja azt a tagot, aki tevékenységével az egyesület céljainak megvalósítását veszélyezteti. A kizárásról az elnökség rendes határozathozatali rendje szerint határoz. A pártoló tagsági cím visszavonásáról az elnök előterjesztése alapján az elnökség dönt.
,
4.2. A felvételi - kizárási és törlési döntések ellen a személyében érintett személy a rá nézve sérelmes döntés meghozatalától számított 30 napon belül a közgyűléshez fellebbezhet, amely a fellebbezést köteles megtárgyalni. Amennyiben sérelme ott nem nyer jogszerű elintézést, jogos panaszai orvoslására bírósági utat vehet igénybe.
 
6. §. A szövetségi munka elismerése
 
1. A Szövetség díjakat és elismeréseket alapíthat, vagy csatlakozhat a más szervezet által alapított díjak díjazásához. 
 
2. A Szövetségben végzett kiemelkedő szakmai munka elismerését szolgálja a szervezet szervei által adható elismerések, emlékérmek és díjak.
 
7. §. A Szövetség szervei, tisztségviselői
 
1. A Szövetség szervei : közgyűlés, elnökség, ellenőrző bizottság.
 
2. A fenti szervek munkáját szakértők segíthetik.
 
3. A Szövetség szerveit és tisztségviselőit az közgyűlés választja négy éves időtartamra.
 
8. §. A közgyűlés
 
1. A Szövetség legfőbb szerve a közgyűlés.
 
2. A közgyűlést az elnökség évente legalább egy alkalommal köteles összehívni.
 
3. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha azt a tagság legalább egyharmada írásban kéri, az ok és a cél megjelölésével.
 
4. A közgyűlés határozatképes, ha azon tagjainak több, mint fele /50% + egy fő/ megjelent. Határozatképtelenség esetére az eredeti meghívóban, az ott meghatározott napirendi pontokkal közölni kell a 30 napon belül megtartandó új közgyűlés időpontját és helyét is. A két közgyűlés időpontja kőzött legalább 8 napnak kell eltelnie. Az eredeti napirendi pontokkal másodszorra összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
 
5. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-az alapszabály elfogadása és módosítása;
-az éves költségvetés meghatározása és a pénzügyi terv jóváhagyása;
-az elnökség éves beszámolójának és az éves közhasznúsági jelentésnek elfogadása és közzététele módjának meghatározása,
-a szervezet tisztségviselőinek megválasztása, illetve visszahívása;
-jogi személyiségű tagok felvétele, döntés kizárás elleni fellebbezésekben,
-a tagsági díjak megállapítása;
-a tagok és a Szövetség szervei (tisztségviselői) között keletkezett viták elbírálása, tiszteletbeli tagsági cím visszavonása;
 -a Szövetség jelképrendszerének kialakítása,
-döntés alapítvány létrehozásáról és megszüntetéséről, gazdasági vállalkozás indításáról és megszüntetéséről,
-döntés befektetési tevékenységről, befektetési tevékenység végzése esetén befektetési szabályzat elfogadásáról,
-más szervezethez való csatlakozás, illetve kilépés kezdeményezése,
-a Szövetség feloszlásának kimondása, döntés vagyonának hovafordításáról.
Fentieket a közgyűlés rendes határozathozatali rendje szerint fogadja el.
 
9. §. Az elnökség
 
1. Az elnökség a Szövetségnél két közgyűlés közötti időszakában működő általános hatáskörű ügyintéző szerv. Az elnökség hat tagból áll, tagjai: elnök, elnökhelyettes, elnökségi tagok.
 
2. Tagjait a közgyűlésen résztvevő rendes tagok négy évre választják, nyílt jelöléssel és nyílt szavazással. A két választás között megüresedő helyet pótválasztással kell betölteni.
 
3. Az elnökség ügyrendjéről, munkatervéről, az elnökségen belüli munkamegosztásról az elnök előterjesztése alapján az elnökség dönt.
 
4. Az elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. Az elnökség üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes vagy az elnök által e feladatara írásban felhatalmazott elnökségi tag hívja össze, az ülést megelőzően legalább nyolc nappal, a napirend egyidejű közlésével. A kiértesítés írásban történik.
 
5. Az elnökség hatásköre:
a/. a közgyűlések között irányítja a Szövetség munkáját,
b/. javaslatokat készít a Szövetség tevékenységét, gazdálkodását meghatározó kérdésekre és ezeket jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti,
c/. kezeli az Szövetség működése során felhalmozódott vagyont,
d/. intézi a tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos ügyeket, a tagokról nyilvántartást vezet, dönt -a tiszteletbeli tag kivételével- a tag kizárásáról,
e/. az elnök személyén keresztül munkáltatói jogot gyakorol a szervezettel munkaviszonyt létesítők felett;
              f/. összehívja a közgyűlést és javaslatot tesz annak napirendjére, elkészíti az éves beszámolót, valamint az éves közhasznúsági jelentést, melyet jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszt,
              g/. egyéni elbírálás alapján dönt a rászoruló tagok anyagi támogatásáról;                                   h/. végrehajtja azokat a feladatokat, amelyekkel a közgyűlés megbízza és dönt mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
 
Fentiekben az elnökség rendes határozathozatali rendje szerint dönt.
 
 
10. §. Az ellenőrző bizottság
 
1. A közgyűlés négy éves időtartamra három főből álló ellenőrző bizottságot választ. Az ellenőrző bizottságba a Szövetség elnöke és annak tagjai nem választhatók. Az ellenőrző bizottság tagjai egymásnak és az elnökség tagjainak közeli hozzátartozói (PTK 685.. b. pont) nem lehetnek.
 
2. Az ellenőrző bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Az ellenőrző bizottság hatásköre:
-ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
-tagjai az elnökség és a közgyűlés ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.
-az elnökséget tájékoztatja és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a/. a szervezet életét súlyosan sértő olyan esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,
b/. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
 
3. Elnökségi intézkedés hiányában a közgyűlést az ellenőrző bizottság indítványára - harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés összehívására az ellenőrző bizottság is jogosult. Az elnökség a törvényes működés helyreállításához szükséges intézkedéseket elmulasztja, az ellenőrző bizottság köteles a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíti.
 
11. §. A Szövetség tisztségviselői
 
1. A Szövetség tisztségviselői:
-a Szövetség elnöke, elnökhelyettese és az elnökség tagja,
-ellenőrző bizottság elnöke és tagjai.
 
2. A tisztségviselők feladataikat társadalmi megbízatásként látják el. Munkájukért tiszteletdíjban részesülhetnek, ha arról az elnökség egyhangú szavazattal dönt. A Szövetség érdekében végzett, igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.
 
12. §. A Szövetség szakmai tagozatai.
 
1. A Szövetség az egyes szakmai feladatok érdekérvényesítése érdekében tagozatokat hozhat létre, melyek minimálisan tíz fő után szerveződhetnek az elnökség egyhangú jóváhagyásával. A tagozatok élén a tagozat tagjai által közvetlenül választott tagozatvezetők állnak. A tagozatok feladata elsődlegesen a helyi, valamint a régiókban működő kapcsolatügyeletek közötti folyamatos szakmai kapcsolat kiépítése, közöttük a szakmai kontroll megteremtése, a kapcsolatügyeleti mediátorok etikai kódexe kidolgozás előkészítése, valamint jelzés a szövetség elnöksége felé, ha szakmai vagy etikai kérdésekben a Szövetség állásfoglalása szüksége.
 
13. §. A Szövetség szerveinek döntés- és határozathozatali rendje:
 
1. A Szövetség szervei /közgyűlés, elnökség, / döntéseiket általában nyílt szavazással hozzák meg. Az esetleges szavazategyenlőség esetén az ülés levezető elnökének szavazata dönt. A határozatképességhez a rendes tagok több, mint felének /50 %+ 1 fő/ a jelenléte szükséges. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik.
A határozatok érvényességéhez a jelenlévő tagok több, mint felének /50 %-a+1 fő/ érvényes szavazata szükséges.
 
2..Az ellenőrző bizottság határozatainak érvényességéhez három tagja közül két tagjának egybehangzó szavazata szükséges.
3. A Szövetség szerveibe és tisztségeire a jelölés nyíltan, a szavazás titkosan történik. Az adott tisztségre azt a személyt kell megválasztottnak tekinteni, aki a szavazatok egyszerű többségét megkapta. Ennek hiányában több jelölt esetén az, aki a második szavazás során a legtöbb, de a jelenlévők legalább egynegyedének a szavazatát megkapta. Szavazategyenlőség esetén az, aki sorrendben előbb jelöltek.
 
4. A közgyűlés, az elnökség és az ellenőrző bizottság döntéshozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a Ptk. 685. 1 . b/. pontjában meghatározottak szerinti hozzátartozója vagy élettársa a határozat alapján
a/. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
b/. bármilyen más anyagi előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
 
5. Nem lehet a Szövetség vezető tisztségviselője - a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig- az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig- vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem elégítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
 
6. Az elnökség, az ellenőrző bizottság és a közgyűlés üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a kisebbségi véleményeket, javaslatokat is. A jegyzőkönyveket a jelenléti ívvel együtt kell irattározni. A közgyűlés, az elnökség és az ellenőrző bizottság ülésén készített jegyzőkönyv alapján kötelező olyan külön nyilvántartást vezetni, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, ha lehetséges személye is megállapítható. /Ksztv. 7. 1 . /2/.a. pontja alapján/.
 
7. A Szövetség működésével kapcsolatos határozatok, az éves beszámoló és az éves köhasznúsági jelentés őrzési helye a szervezet székhelye. Ezen anyagok a székhelyen hetente csütörtökönként, munkaidőben, az elnökhöz intézett kérelem alapján megtekinthetők, a személyiségi és adatvédelmi jogok betartásával. Az éves közhasznúsági jelentésről saját költségre másolat készíthető.
 
8. A Szövetség választott és hivatali szerveinek működési rendje, a szolgáltatások igénybevételének módja, a működéssel kapcsolatos iratokba való betekintés rendje és módja a székhelyen elhelyezett hirdetőtáblán nyilvánosan is megtekinthetők a 6. pontban meghatározott napon, munkaidőben. Ugyancsak e hirdetőtáblán függesztik ki nyilvánosan a szervezet szervei által hozott döntéseket és határozatokat, valamint az éves beszámolót és az éves közhasznúsági jelentést is.
 
9. Az, akire nézve a vezető szerv döntése alapján a jegyzőkönyv határozatot vagy döntést tartalmaz, jogosult azt írásban is megismerni, -a döntésnek az érintett felé a határozat meghozatalát követő 15 napon belüli kiértesítéséért- az egyesület elnöke felelős. /Ksz. Tv. 7. 1 . /2/. b. pontja alapján/.
 
10. A közgyűlés, az elnökség és az ellenőrző bizottság ülései nyilvánosak.
 
14. §, A Szövetség képviselete, aláírási és utalványozási jog gyakorlása:
 
1. A Szövetség képviseletét annak elnöke önállóan látja el. Utalványozáshoz és a bankszámláról való rendelkezéshez az elnök és az elnökség egy tagjának együttes aláírása szükséges.
 
15. § A Szövetség gazdálkodása:
              
               1. A Szövetség működésének pénzügyi alapját bevételei képezik.
 
2. A Szövetség bevételeit és kiadásait tételenként és jogcímenként nyilvántartja. Alaptevékenységéhez kapcsolódó gazdálkodási tevékenységét egyebekben a hatályos jogszabályok előírásai szerint folytatja.
 
3. A Szövetség adminisztratív és gazdálkodási feladatainak ellátására munkavállalót alkalmazhat vagy arra alkalmas személyt /személyeket/ megbízhat.
 
4. A Szövetség tartozásaiért a tagok tagdíjfizetési kötelezettségükön túl nem felelnek. A tagdíjak fizetésének rendjét és mértékét az éves költségvetés elfogadásával együtt a közgyűlés határozza meg.
 
16. §. Záró rendelkezések
 
1. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben, A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben, valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó, hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadók.
 
2. A Szövetség befektetési tevékenységet nem végez. Befektetési tevékenység esetében befektetési szabályzatot kötelező készíteni, melyet a közgyűlés rendes határozathozatali rendje szerint fogad el.
 
 
Budapest, 2007. december 13.                     …………………………………………………
                                                                       Dr. Kardos Ferenc elnök